پرستار  نمیدانم شمارا بیاد چه می اندازد ولی من چون پرستارم بیاد شیفت کاریم دربیمارستان می افتم یاد بیماران که چشم به راه پرستار شیفت بعدی هستند که امشب آیا پرستارم خوش اخلاق است و می تواند از عهده پرستاری ما براید نکند آن پرستار که همیشه بعد از یک فاصله طولانی بسراغمان می آید باشد برای لحظه ای خودم را بجای آن بیمار دردمند می گذارم او حق دارد ولی من پرستار هم حق دارم که از کار زیاد ونبودن پرسنل وامکانات و عدم حمایت سیستم از من بعد از بیست سال خدمت صادقانه کاری که با تمام وجودم می پرستم !پرستار مخلص هیچگاه ملاکش مادی نیست وگرنه کاری به این سختی وطاقت فرسائی راانتخاب نمی کرد پرستاری که با عشق وکمک به دردمندان آمده است تا کی باید شاهد درد بیماران وهم دردخود باشد دردی که روحش را مثل سوهان میخورد تا به مرحله ای می رسد که تحمل خودش راهم ندارد این از آنجائی است که هیچگاه بفکر آن پرستار نیستیم که او هم انسان است و باید از او هم حمایت روحی توسط یک روانشناس هر از گاهی سایکو تراپی شود اصلا" بفکر روح حساس این فرشته نجات نیستیم او هم از پوست و گوشت است بخدا ما سنگدل نیستیم ! بلکه ما این ناملایمات را در درون خود زندانی میکنیم تا در لحظه آسایش مثلا"بازنشتگی این ناله ها دردها به بسراغمان میآید در نتیجه دردمان دو برابر می شودکمی به اطرافمان به همکاران با سابقه یا بازنشستگانمان بنگرید کدامشان سلامت روحی و جسمی دارند .شما بیماران همیشه حق دارید ناراحتی ، عدم پاسخگوئی پزشک ، بیقراری ،نداشتن امکانات آزمایشگاه، نبودن وسایل عمل ،نبودن دارو، نبودن وسایل آسایش بیماران، نداشتن محیط ساکت، نبودن نظافت، وغیره و غیره ............ را از چشم ما پرستاران ببینید در زمان دانشجوئی بما می گفتند که پرستار نقش هماهنگ کننده همه گروه های بیمارستانی را دارد وبیمار نقش محور بیمارستان است این در جائی است که امکانات مهیا باشد نیرو به اندازه کافی در اختیار باشد تا یک پرستار به جای اینکه بر بالین بیمارباشد باید کار یک منشی را بکند پرستار کنونی بیشتر وقتش را صرف گزارش نویسی می کند تا کار بالینی بنظر من این یکی از مشکلات ماستنمیدانم این چه دردی است که همکاران وقتی پستی بالاتر می گیرند دید شان به همکاران عوض می شود و هدف که همان رضایتمندی بیماران و پرستاران را فراموش می کنند و اصلا" بفکر همکاران نیستند و همیشه از بالا به اطراف نگاه میکنند چرا از کنار من پرستار به مشکلات نمی نگرند   

/ 1 نظر / 11 بازدید
افسانه

باسلام موفق تر باشید هموطن[گل]