نيايش

بسم الله الحمن الرحيم

اي كه نام تو دوا و ذكر تو شفا ست

اي كه گفته اي بخوا نيد مرا تا اجابت كنم شما را

چرا ما فقط در زمان گرفتاري به ياد تو ميافتيم و به

در درگاهت ميایيم

ما را كمك كن تا لحظه اي از تو غافل نباشيم و براي

رسيدن به تو و رضاي تو در خدمت بندگانت باشيم

/ 0 نظر / 13 بازدید