دنیازیباست

دنیازیباست اگر خدا باشد
دنیا زیباست اگر عشق باشد
دنیا زیباست اگرعاشق باشی
دنیازیباست اگرهدف تو باشی
دنیازیباست اگر نیازتو باشی
دنیازیباست اگر بانشاط باشی
دنیا زیباست اگر مقصودم باشی
دنیا زیباست اگردرکنارم باشی
دنیازیباست اگربا محبت باشی
دنیازیباست اگرآشتی باشی
دنیازیباست اگر دوست باشی 
دنیازیباست اگرسالم باشید
دنیازیباست اگرشاکر باشی
دنیا زیباست اگر حرکت باشد
دنیا زیباست اگر امید باشد
دنیازیباست اگرماباهم باشیم/ 1 نظر / 3 بازدید
shahab

نظر خاصی ندارم فقط کامنت گذاشتم که بدونید به بلاگتون سر میزنم ولی در کل ژست باحالی بود