پیش بینی بروز دیابت نوع IIاز طریق فشارخونديابت و فشار خون بالا دو جزء از سندرم متابوليك هستند كه ارتباط تنگاتنگي با چاقي داشته و اغلب توأماً يک شخص را مبتلا مي‌كنند. در اين ميان اطلاعات ما درباره ارتباط ميان فشار خون بالا و بروز ديابت نوع II به ويژه در ميان زنان ناچيز مي‌باشد. يافتن رابطه‌اي ميان اين دو مي‌تواند اهميت پيگيري و كنترل دقيق قندخون را در بيماران با فشار خون بالا و يا فشار خون افزايش يافته بيان كند. در اين راستا يك مطالعه آينده‌نگر از سوي جامعه مطالعه بر روي سلامت زنان»‌ صورت گرفته كه نتايج آن در «online European Health journal October 9 , 2007 » منتشر شده است. اين مطالعه به بررسي 38172 زن كه در ابتدا هيچ علائمي دال بر ابتلاي آنها به ديابت و بيماريهاي قلبي ـ عروقي وجود نداشت، پرداخت.

افراد مورد بررسي در 4 گروه زير دسته‌بندي شدند: 1) افراد با فشار خون كمتر از (فشار خون بهينه) 2) افراد با فشار خون (نرمال) 3) افراد با فشار خون (نرمال بالا) 4) افراد با فشار خون بالاي مساوي (فشار بالا) در طول 48 ماه اول پيگيري، با افزايش فشار خون، افراد در گروههاي بالاتر قرار مي‌گرفتند. در مدت 2/10 سال پيگيري، ديابت نوع II در 1672 زن تشخيص داده شد. كه در اين ميان بعد از تعديل نتايج آماري نسبت احتمال بروز ديابت نوع II در گروه 1: 66/0،درگروه 2: 1 در گروه 3: 45/1 و در گروه 4: 03/2 برآورد شد (كه خطر بروز ديابت را در گروه 4 سه برابر بيشتر از گروه يك نشان مي‌داد). الگوي يافته‌ها مشابه نتايجي بود كه قبلاً در گروه بندي و مطالعه زنان براساس شاخص توده بدن (BMI) به دست آمده بود. همچنين نسبت احتمال بروز ديابت بعد از 48 ماه اول، در ميان زناني كه هيچ افزايشي از فشار خون نداشتند در مقايسه با آنها كه فشار خونشان افزايش يافته، ولي در محدوده نرمال بود و زناني كه فشار خون آنها به بالاتر از محدوده نرمال افزايش يافته بود به ترتيب: 1، 26/1 ، 64/1 و 39/2 ارزيابي شد. براساس اين مطالعه نتايجي به شرح زير به دست آمد: «فشار خون بالا و نيز افزايش فشار خون هر دو با خطر بروز ديابت تيپ II مرتبط مي‌باشند كه اين ارتباط مستقل از شاخص توده بدن (BMI) و ساير اجزاء سندرم متابوليك بوده و آگاهي از آن به منظور تدبيرانديشي بهينه براي بيماراني كه در معرض ابتلا به بيماريهاي قلبي ـ عروقي هستند براي پزشكان ضروري است.» منبع:www.medscape.com

/ 1 نظر / 9 بازدید
سپیده

سلام. وبلاگ خيلی خوب و مفيدی ايجاد کردين. خدا خيرتون بده و موفق باشيد