پرستار

    در یک شب سرد و تیره و تار

                                             ناگاه شدم به درد گرفتار

        برد از تن من رمق در آندم

                                         جانم زتنم برفت به یکبار

      شخصی که کنار بسترم بود

                                       تا صبح نخفت ماند بیدار

          درد از بدنم برفت در آن شب

                                           از خوبی کار آن پرستار 

/ 0 نظر / 10 بازدید