ویتامین های 10 گانه عشق

 
1. ویتامین "خ" : عشق و حمایت از طرف خداوند.
2. ویتامین "و" : عشق و حمایت از طرف والدین.
3. ویتامین "ف" : عشق و حمایت از طرف فامیل ، دوستان و خوشحال بودن.  
4. ویتامین "د" : عشق و حمایت از طرف دوستان و سایرینی که هدف ما رو دارند.  
5. ویتامین "خ2" : عشق و حمایت از طرف خودمان.
6. ویتامین "ر" : عشق و حمایت از طرف روابط دوستانه ، شراکت ، تخیلی و عاشقانه.
7. ویتامین "و2" : عشق و حمایت کسی که به ما وابسته است.
8. ویتامین "الف" : پس دادن دین به اجتماعی که در آن به سر می بریم.
9. ویتامین "ج" : : پس دادن دین به جهانی که در آنیم.
10. ویتامین "خ3" : خدمت به خداوند.  

  زمان های 10 گانه 
   
  مراحل مختلفه زندگی نوع ویتامین عشق نوع عشق
1 دوره جنین ویتامین "خ" عشق به خداوند


2 تا هفت سالگی ویتامین "و" عشق به والدین


3 هفت تا چهارده سالگی ویتامین "ف" عشق به فامیل ، دوستان و بازی


4 چهارده تا بیست و یکسالگی ویتامین "د" عشق به همگانی که هدفشان با ما یکی است 


5 بیست ویک تا بیست و هشت ویتامین "خ2" عشق به خودمان

 
6 بیست و هشت تا سی و پنج ویتامین "ر" برقراری ارتباطات و تخیلات
7 سی و پنج تا چهل و دو سالگی ویتامین "و2" عشق به وابسته ها 
8 چهل دو تا چهل و نه سالگی ویتامین"الف" عشق و وابستگی به اجتماع
9 چهل و نه تا پنجاه و شش ویتامین "ج" عشق و وابستگی به جهان
10 پنجاه و شش سالگی به بالا ویتامین"خ3" خدمت به خداوند


نتیجه گیری : 
کسی که سابقه و تجربه واژه ای به نام کانسر رو داره توی یکی از این چارتها قرار میگیره و باید به مقتضای سن خودش یکی از موارد جدول رو انتخاب کنه . پس باید همیشه رو لبش لبخند باشه .
 ای کاش همه کسانی که الان chemotherapy میشن یکی از این نوشته رو داشتن و یکیشو انتخاب میکردن .  
 

/ 0 نظر / 30 بازدید