** رابطه خوشحالی و سرطان پستان **

 
** رابطه خوشحالی و سرطان پستان **
نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد خوشبینی و شادی میتواند بدن را از خطر ابتلا به سرطان پستان حفظ کند و این در حالی است که نگرانیهای روحی و اضطراب می تواند خطر بروز سرطان پستان را افزایش بخشد.
پژوهشگران در جریان این تحقیقات خود با پرسش از گروهی از زنان درباره زندگی و تجربیات آنها و ارزیابی اطلاعات مربوط به میزان احساس خوشحالی ، خوشبینی ، اضطراب و افسردگی در هر یک از آنها به بررسی رابطه بین بروز سرطان پستان و نگرانیهای روحی افراد پرداختند. 
این پژوهشگران مجموعا بر روی ششصد و بیست و دو زن بین بیست و پنج تا چهل و پنج سال تحقیق کردند که دویست و پنجاه و پنج نفر آنها مبتلا به سرطان پستان و سیصد و شصت و هفت نفر آنها سالم بودند. 
نتایج این تحقیقات که در نشریه پزشکی بی ام سی کنسر BMC Cancer منتشر شده نشان دهند رابطه آشکار بین نحوه زندگی افراد و خطر ابتلا به سرطان پستان است و زنانی که در دوران زندگی خود از ناراحتی و مشکلات روحی رنج بردند شصت و دو درصد بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار داشتند.

خلاصه مقاله از : http://www.biomedcentral.com/1471-2407/8/245
Photo: ‎** رابطه خوشحالی و سرطان پستان ** نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد خوشبینی و شادی میتواند بدن را از خطر ابتلا به سرطان پستان حفظ کند و این در حالی است که نگرانیهای روحی و اضطراب می تواند خطر بروز سرطان پستان را افزایش بخشد. پژوهشگران در جریان این تحقیقات خود با پرسش از گروهی از زنان درباره زندگی و تجربیات آنها و ارزیابی اطلاعات مربوط به میزان احساس خوشحالی ، خوشبینی ، اضطراب و افسردگی در هر یک از آنها به بررسی رابطه بین بروز سرطان پستان و نگرانیهای روحی افراد پرداختند.  این پژوهشگران مجموعا بر روی ششصد و بیست و دو زن بین بیست و پنج تا چهل و پنج سال تحقیق کردند که دویست و پنجاه و پنج نفر آنها مبتلا به سرطان پستان و سیصد و شصت و هفت نفر آنها سالم بودند.  نتایج این تحقیقات که در نشریه پزشکی بی ام سی کنسر BMC Cancer منتشر شده نشان دهند رابطه آشکار بین نحوه زندگی افراد و خطر ابتلا به سرطان پستان است و زنانی که در دوران زندگی خود از ناراحتی و مشکلات روحی رنج بردند شصت و دو درصد بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان قرار داشتند.  خلاصه مقاله از : http://www.biomedcentral.com/1471-2407/8/245‎
/ 0 نظر / 27 بازدید