مرکزی که من درآن مشغول کار هستم بیمارستان امام حسین است که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد .باری یک بام و دو هوا را من هم به چشمم دیدم .بلی با یک دولت ویک قانون که باید شامل تمام بیماران سرطانی شود در این مرکز هنوز به اجرا گذاشته نشده است در حالی که بیماران در بیمارستان امام خمینی شامل رایگان بودن داروها هستند  دربیمارستان امام حسین هنوز هیچ نسیمی از رایگان بودن دارو خبری نیست .واقعا"این ضعف در مدیریت کلان تا کی ؟ اینهمه اهمال و کوتاهی و ناهماهنگی تا کی ؟چرا باید تاوان این نا هماهنگی را بیماران سرطانی پرداخت کنند ! من در چه فکرم و ... سران ما در چه فکری......   واقعا" مسئله ما در مملکت چیست ؟   باید بالاخره کسی کمر همت ببندد یا ما همه باید باهم این کمر همت را ببندیم !!!!همکاران ما در این مرکز به همت خیرین در سال چندین جشن خیریه را محلی برگزار می کردند این بار جای همیشگی مهیا نشده است از تمام خیرین تقاضا می شود اگر سالن یا مرکزی که بتوان درآن جشنی از ساعت 7-4 بعدازظهر برگزار شود به اطلاع ما برسانید  شاید که دستهای ما بتواند دستی از یک نیازمند را یاری کند  

/ 0 نظر / 8 بازدید