از خوبی های و تشکرات بیماران گفتم حالا از تعریف خانم …. بگویم که می گفت در منزل هر وقت بیاد شما  می افتم حالم بهم می خورد یا هر وقت بیاد آن سطل اشغال شیمی درمانی که همیشه پر بود از زباله های داروهایی که کشیده بودی می افتم حالم بهم می خورد از اول که پا می گذاشت تا لحظه رفتن با وجود داروهای ضد تهوع که می زدیم باز حالش بد می شد بعد بهبودی و شیمی درمانی ایشان با جعبه ای بزرگ شیرنی برای تشکر آمد و از ما حلالیت گرفت که در مدت شیمی درمانی شما را خیلی اذیت کردم. اواکنون 10 سالی است هر سال جهت چک آپ مراجعه می کند و خدا شکر حالش خوب است.