بهار طبیعت مبارک نوازش باران و بوسه نسیم بهاری به شکوفه ها مبارک 

لذت نو شدن، آغاز بودن ،لحظه آرامش ،صلح ،شکفتن زیباییها ، مهربانیها والطاف الهیمبارک