برای پیشگیری از سرطان اگرچه سرطان دیگر غول ترسناک سالهای نه چندان دور نیست ؛ اما هنوز هم یکی از بزرگترین چالش های بهداشتی محسوب می شود. هنوز هم نام سرطان برای بیشتر مردم ایجاد وحشت می کند. این بیماری که تمامی افراد، پیر و جوان ، غنی و فقیر، مردان ، زنان و اطفال را مبتلا می کند. هنوز هم فکر و ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده و بسیاری از انسان ها را به کام مرگ می کشاند. برای پشگیری از سرطان مهم ترین کار توجه به عوامل بروز سرطان و کنترل آنهاست .از سوی دیگر، برای تشخیص زودرس نیز آموزش به مردم برای توجه به سرطان های شایع در مردان و زنان ضروری است .در کنار این دو اقدام می توان امیدوار بود تا بتوان میزان شیوع سرطان در کشور را پایین آورد یا حداقل آن را کنترل کرد.البته تغییر رفتار تغذیه ای ، سبک زندگی ، کاهش مصرف دخانیات و کاهش آلودگی های زیست محیطی از عوامل خطرزای سرطان است .