من پرستارم و هميشه به شغلم افتخار می کنم .تنها شغلی است که در اين 48 سال زندگيم مرا ارضا کرده است .

در مدت زندگيم انواع کارها را در ضمن پرستاری تجربه کردم ولی هيچکدام مرا به اندازه پرستاری مفيد و موثر در تکامل و پويايی وجودم قرار نداده است. کارهايی است که می توان بدون دردسر پول بدست بياوری ولی اصلا" شمارا ارضا نمی کند ولی بر عکس در پرستاری پولی عايدت نمی شود در عوض وجدانی راحت و حس خوبی است که بتوانی دردی از  بيماری بر طرف کنی يا در جهت بهبودی دردمندان آنهم از نوع سرطان کاری انجام بدهيد وقتی بيماری از شما تشکر می کندويا اصلا" نگاه تشکر آميزي می کند بنظر سبک می شوی در خوبی غرق می شوی و خدا را شکر می کنی که اين موهبت کمک به دردمندان را در تو ايجادكرده است و در نتيجه هميشه خدارا نزديک می بينی زيرا اين مهربانی وکمک در حيطه کسی جز مقربين  حق تعالی نيست .