آيا مي دانيد؟رشد بي رويه و خارج از كنترل سلولها ، در بدن سرطان ناميده مي شود .


با شناخت زود هنگام بيماري سرطان ، شانس بهبودي آن افزايش مي يابد.


احتمال ابتلا به سرطان ، با به كارگيري روش سالم زندگي ، كاهش مي يابد.


30 تا 40 درصد از بروز سرطان ها با رژيم غذايي مرتبط است.


تمرينات ورزشي ، تاثير مهمي در كاهش ابتلا به سرطان دارد.