دانشمندان آمريكايي يك واكنش شيميايي زنجيره‌اي را كشف كرده‌اند كه ضمن كنترل اندازه اعضاي بدن حيوانات، مي‌تواند سرطان را نيز كنترل كند.
به گزارش ساينس ديلي،
“دوجياپان” استاديار دانشگاه جانز هاپكينز گفت، اين واكنش زنجيره‌اي كه يك زنجيره دومينو مانند از رويدادهايي است كه آنها را مسير “هيپو” مي‌ناميم، يك گروه واحد شيميايي را به پروتئيني موسوم به ‪Yap‬مي‌افزايد.
وي افزود نكته مهم اين است كه شايد بتوان كل رشد اعضا را به همين يك رويداد شيميايي روي پروتيين “ياپ” نسبت داد اما نكته مهمتر اينست كه اين كشف مي‌تواند بالقوه‌اي به ايجاد درماني براي سرطان بيانجامد.
پان و همكارانش قبلا در مگس ميوه كشف كرده بودند كه مقدار بيش از حد پروتيين ياپ، ژنهاي محرك رشد را بيشتر از حد معمول تقويت مي‌كند و موجب مي‌شود اعضاي بدن بيش از اندازه رشد كنند.
در تحقيق جديد پژوهشگران مي‌خواستند ببينند كه در پستانداران نيز آيا تاثير مشابهي روي مي‌دهد يا خير. از اين رو آنان در موشها تغييرات ژنتيكي ايجاد كردند به نحوي كه ميزان زيادي پروتئين ياپ ، فقط در سلولهاي كبدي، توليد كنند.

كبد اين موشها پنج برابر اندازه كبد طبيعي اين حيوانات رشد كرد و اغلب حاوي تومورهاي بزرگ بود.

پان ضمن ابراز تعجب از اين يافته‌ها گفت گمان مي‌كنيم ممكن است پروتئين ياپ فوق‌العاده زيادي در اين سلولها وجود داشته باشد كه در رشد سلولهاي سرطاني نقش دارند

منبع این مطلب : ماهنامه علمي و پژوهشي پزشك و آزمايشگاه
http://www.med-labjour.com

آ