ساعت 10 شب 

سال 91 شب عیدفطر

بخش رادیوتراپی

ازسرطان خبری نبود و همه شاد بودند

عیدفطرشماهم مبارک

شاد باشید