زمانی که به بیماری در حین درمان نگاه می کنم ، می بینم او در بین ما نیست ، او برای کسب رشد روحش از ما فاصله گرفته ، گاهی می خندد ، گاهی اشک می ریزد ، گاهی چشمانش را می بندد ، گاهی زیر لب آرام نجوایی می کند و چه زیبا به ما می گوید که بر سر کلاس رشد نشسته ، نه درمان ، قدم هایش را که بر می دارد به همه ی عوامل درمانی تروشاتی از روح بزرگش را القا می کند . 
استحقاق می خواهد این همه فضا برای بزرگی روح 
و چه زیباست لبخند سکوت ، که به ما هدیه می دهند . 


به پاک شدن شما باید قبطه خورد.
سرطان پایان زندگی نیست
Photo: ‎زمانی که به بیماری در حین درمان نگاه می کنم ، می بینم او در بین ما نیست ، او برای کسب رشد روحش از ما فاصله گرفته ، گاهی می خندد ، گاهی اشک می ریزد ، گاهی چشمانش را می بندد ، گاهی زیر لب آرام نجوایی می کند و چه زیبا به ما می گوید که بر سر کلاس رشد نشسته ، نه درمان ، قدم هایش را که بر می دارد به همه ی عوامل درمانی تروشاتی از روح بزرگش را القا می کند . 
استحقاق می خواهد این همه فضا برای بزرگی روح 
و چه زیباست لبخند سکوت ، که به ما هدیه می دهند . 


به پاک شدن شما باید قبطه خورد.
سرطان پایان زندگی نیست‎