برای سلامتی همه کودکان و عزیزان گرفتار به این درد آرزوی سلامتی داریم ...
و از خانواده ها شون تشکر و قدردانی میکنیم بابت این همه زحمتی که متحمل شدن ...
خدایا دعا این بندگان کوچک خودت رو قبول کن شاید با نجات
هر یک از این عزیزان خانواده ای خوشنود شود ...
آمین ... یا رب الآلمین ...
 
برای سلامتی همه کودکان و عزیزان گرفتار به این درد آرزوی سلامتی داریم ...
و از خانواده ها شون تشکر و قدردانی میکنیم بابت این همه زحمتی که متحمل شدن ...
خدایا دعا این بندگان کوچک خودت رو قبول کن شاید با نجات هر یک از این عزیزان خانواده ای خوشنود شود ...
آمین ... یا رب الآلمین ...