زندگی حکمت اوست

زندگی دفتری از حادثه هاست

چند برگی را تو برگ می زنی و مابقی را او!