زندگی باور میخواهد

آن هم از جنس امید...

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد...

یک امید از ته قلب به تو گوید...

که خدا هست هنوز