برای هر دختری که شیمی درمانی میکنه ...

چون اونا هم پرنسس هستن !