خواستم  ببوسمت بگویم سلام گل من

دیدم زودتر ازمن خورشید موطلایی  با گرمای وجودش تو را بوسیده وسلام گفته


خواستم نگاهت کنم تا مست نگاهت شوم

دیدم آسمان آبی آبی زودتر از من چشم بتو دوخته ومست روی تو گل شده


دوست داشتم درکنارت  با نفس هایت باشم

دیدم زودتر ازمن نسیم عاشقانه تو را بوییده ومست نفسهای تو گل شده


خواستم  دلت را گرم عشق کنم وبا عشق باشی

دیدم آفتاب زودتر چتر عشق خودرا بر سرت گرفته وگرم عشق آسمانی


خواستم به شانه های من تکیه کنی ودلتنگ نباشی

دیدم ابر دلتنگ عاشق عاشقانه  باریده ودیده ات را از غبار غم شسته


خواستم قلبم را برایت بفرستم تاببینی قلبی برای تو می زند

دیدم  قلبم نیست آخر سالهاست که قلبم را به خدا سپرده ام


دیدم خدا با تو ودرتو عاشقانه زندگی می کند