روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می دهم که کامروا شوی :

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذا را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر  و  رختخواب جهان بخوابی !!

و سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی !!!


پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم ؛ چطور من می توانم این کارها را انجام دهم ؟

لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری ، هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد ؛

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای ، احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است  ؛

و اگر با مردم دوستی کنی ، در قلب انها جای می گیری  و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست .