آسمان ابری ازدلتنگی

 هوایی از سرمای تنهایی

باد سرد با بوسه ای تلخ تلخ

بارانیه بارانی و دلتنگ

درانتظار دیدارسکوت

زمان بی نبض یکسر مرده

منتظر برای نفس های آخر

بی احساس از هرچه احساس

لحظه ای عشق امد

زمان با تیک تاک خندید

یخ های دلتنگی ذوب شد

خون گرم عشق دررگها

نفس هایی ازبوسه عشق

خورشید طلوع کرد

زندگی خندید

لحظه ها همه فریاد

و

 بیقراری

بیقرار بوسه عشق

بیقرار نبض تند زندگی

بیقرار خنده های عاشقانه

بیقرارفریاد سکوت

لمس حس بودن با زندگی

سیراب از لب چشمه عشق

مست از آغوش گرم زندگی

پرواز با حس یک پروانه

مست بوی عطرگل عشق