پاییز با بارانی از اشک دلتنگی

درمیان شاخ وبرگ بساط کرده

هرسو از گونه  اشکی روان است

گویی  پاییز غمگین خون می گرید