ü          نقش  خانواده و ارتباطات در اعتلای سلامت

چرا بعضی افراد در برابر ناملا یمات زندگی خم می شوند , در حالیکه بعضی دیگر با موفقیت، مصائب و مشکلات را پشت سر می گذارند؟ چرا بعضی افراد برای بیمار شدن، مستعدتر هستند؟ چرا بعضی از بیماران کاملتر و بهتر از دیگران بهبود می یابند؟

پزشکان میتوانند به بیماران کمک کنند تا از روابط خود برای پیشگیری از بیماری , مبارزه با   بیمار ی ای که هم اکنون وجود دارد و پیروز شدن بر بیماری، کمک و قدرت بگیرند . نوع ارتباطات انسان عمیقاً بر او تاثیرگذار است و نادیده گرفتن این ارتباطات شناخت پزشک را نسبت به بیماری بسیار محدود میکند

ü     حمایت اجتماعی

حمایت اجتماعی شامل کمک و آرامشی است که کسی از یک رابطه پایدار و مداوم با یک نفر و یا یک گروه می گیرد . سیستم های حمایتی , منابع ارتباطی هستند که یک نفر میتواند داشته باشد تا در تضاد , بیماری و فشار روانی به او کمک کنند . یا در نظر گرفتن وضعیت خانواده و شبکه اجتماعی یک فرد , منابع ارتباطی می تواند شامل همسر, والدین, برادرها وخواهرها و همسران آنها پزشک یا روانپزشک , همسایه ها، همکاران , دوستان, هم باشگاهی ها, مسجد و کلیسا و روابط مذهبی و یک شخصیت روحانی باشد . درجه و میزان کمک این رابطه ها به سه عامل زیر بستگی دارد:

1   تعداد افراد حمایتگر (همسر و خواهران و برادران و...)

2 حضور افراد حمایتگر و یا دسترسی داشتن به آنها (از طریق ملاقات های شخصی , تلفن و یا نامه نگاری

3 مقدار رضایت بدست آمده از شخص حمایتگر (کیفیت رابطه )

ü     نتیجه گیری :

عشق و مراقبت و حمایت در شفا یافتن بسیار موثر است . در نتیجه , پزشکانی که آرزوی بدست آوردن این قدرت شفادهی را دارند بایستی در تقویت این احساس روانی در خود , در همدلی با بیمار و مراقبت از او و همینطور مهارتهای علمی و تکنیکی پزشکی فعالیت مستمرداشته باشد .

یک پزشک می تواند یک حمایتگر اجتماعی باشد و در سلامت فیزیکی و روانی افراد و سلامتی اجتماع نقش عمده ای ایفا کند و بدیهی است که در مراقبت های بهداشتی و ارتباطات اجتماعی نیز عشق به همنوع و احساس وظیفه در قبال ارباب رجوع، بر کیفیت ارائه خدمات، بیشترین تاثیر را اعمال می نماید.     

                                                           

       منابع :           دکتر محسن یزدچی :  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش پزشکی اجتماعی                                                    

1) Steven Cody, Behavioral Science, 1996, Mosby Pub.

2) Robert M. Kaplan, Health And Human Behavior, 1993, McGraw Hill Book Co.

3) Danny Wedding, Behavior and Medicine, 1995, Mosby, Year Book.