دوسال از تولد وبلاگ حمایت وکمک به بیماران سرطانی می گذرد این وبلاگ از طرف گروه خیرین بیمارستان امام حسین است صندوقی که موسسش یک خانم فرانسوی که مدیریت بخش سرطان راداشت راه اندازی شد این خانم به اسم همسرش فامیل بخیر نیا را برگزید ایشان بسیار دلسوز وکمک حال بیماران بوده است درسال چندین بار درمنزلش میهمانی برگزار می کرد وبرای بیماران پول جمع میکرد که تا الان این میهمانی خیریه برگزار می شود گواینکه خانم بخیر نیا الان فرانسه است ولی همیشه یکی از اعضا اصلی این صندوق است اکنون خانم ایزدی وخانم اکبروف زحمت برگزاری جشن خیریه را بعهده دارند

جا دارد از آقایان 1- حافظی 2- سپیدنامه 3 – نظری

خانمها 1- اکبروف   2- ارجمند     3- ایزدی      4- انصاری        5- عسگری 6-پریچهر      ودیگران علی الخصوص گروه مهروزی وخانم سعادت بانی خیریه سعادت که واقعا" ازخیرین گرانقدر هستند که تمام زندگیشان وقف افراد بی بضاعت می شود تشکر کرد خلاصه از کل پرسنل بیمارستان ودوستان که باکمک هایشان در برپایی این صندوق وکمک به بیماران سرطانی ما رایاری می کنند تشکر کنم بازجا دارد از اقای مهندس محمد خاکسار هم تشکر کنم چون دیگر ایشان یکی از نویسنده های این وبلاگ است که خیلی به من وبیماران کمک می کند چون خودش یکی از بیماران هوچکینی بوده ودرد بیماران را خوب حس کرده وزحمت تهیه بسیاری از مقالات را ایشان زحمت کشیده وتهیه کردند به امید دوستان بیشتر وصمیمی...........