موقع افطار کجا بودید پای سفره های رنگین با یک شکم گشنه با اذان این شکم باز پر از غذاشد !!!

هیچ میدونی همین نزدیک خیلی ها با تکه ای نان وپنیر اگر پنیری باشد روزه شون را افطار کردند .....................

امروز مثل همیشه خودم را جای اون مادری گذاشتم که سرپرستش را از دست داده و5 تا بچه وپدر شوهر پیرش را هم باید نگه دارد تنها کمک خرجش پسر از سربازی آمده با دست خالی باید جان بکند تا نانی فقط نان برایشان تهیه کند وحالا این مادر باید جوابگوی شکم گرسنه اینها باشد شما بودید چه می کردید می دانم چون نتایج آزمایشات مادر را دیدم خودش هم مشکل قلبی دارد نمی تواند کار کند می ماند به امید من وتو ودوستان وفامیل می دانید دیگران مدتی کمک می کنند ولی کم کم سرد می شوند دردسر است باید بانک بروی به شماره حسابش پول بریزی زحمت است می ماند افراد خالص که همیشه با عشق به همنوع زنده اند آنها که درد دوست وهمسایه را درد خود می دانند شده خود در تنگنا باشند ولی رفاه دیگری را مقدم بر خود می دانند ..................

پس دوست عزیزم دراین روزهای خود سازی ونزدیکی با خدا سعی کن کمی با دل خودت روراست باشی ودر شراکت کارهای خیر کمی گام بردار اونوقت است که همیشه عشق خدارا به فاصله نفس داری ووجدانی راحت خواهی داشت بیایید از خودمان شروع کنیم به امید دولت ودولت مردان نظام نباشیم ..............................