بالاخره بعد از یک هفته جدایی از عشق دیرینم به آغوش گرم او رسیدم.

چه حس خوبی است لحظه رسیدن عشاق بهم آری اینجاست که لذت دیدار به لحظه متفاوتی می شود.........

 لحظه ای که می توان گفت اینجا عشق معنی پیدا کرده واز هوس و اشتیاق آنی خبری نیست و عشق شکوفا پویا و مستمر می شود مثل زمانی که من به آغوش عشقم پرستاری رسیدم از دیدنش مسرور و احساس خوشبختی داشتم.......

لحظه های امن همیشگی دوستت دارم ای عشق من من تو را تنها عشقم می دانم و هیچوقت این عشق را آلوده نمی کنم .........

 مرا ببخش اگر نام تو پرستار آلوده به امیال شخصی ام کنم

قسم می خورم همیشه از نام تو ای پرستار با سربلندی نام ببرم

مرا ببخش اگر حرمت نام تو ای پرستار را نگه نداشتم

 خدایا این روح سرکش مرا همانطور بمن قول دادی در پناه خود نگه دار


 

خدایا امیداوارم مرا به حرمت نام نیک پرستار که مظهر عشق و از خود گذشتگی است این بنده حقیر را ببخشی و دیگر مرا به خود وا مگذاری