دیشب عشق ماه وستاره

رابا حسرت نگاه می کردم

آسمان روشن روشن در

 تاریکی شب به چه زیبا بود

ماه با نور با عشق می تا بید

بخدا مست مست بود

مست مست ستاره زیبا

 در گوشه ای از آسمان بیکران

ستاره با سوسوی دل،

 آغوش عشق ماه را فریاد می زد

ستاره بی تاب بی تاب بود

بی تاب بوسه قرص ماه

ماه با شیدایی و عشق

 ستاره را غرق بوسه می کرد

ماه وستاره هر دو مست

 ازگرمای آغوش سوزان هم

ماه ازعشق ستاره ،

عاشقانه درمحا فل عشاق می تابید

ستاره هم از عشق مهتاب

 با لبخند با عشق می درخشید

جیرجیرک ها هم معلوم بود

 مست ازاین محفل می خواندند

رودخانه نرم نرم می رفت

تادشت شقایق رادرآغوش بگیرد

رودخانه مست ازبوی عشق ،

شقایق راغرق خود می کرد

شقایق با لب سرخ وتب دارش

 رود سرکش رابوسه ها می داد

آغوش تن خیس رود وشقایق

همراه بابوسه هایی از عطر زندگی

شبی رویایی برای دلدادگان