امروزخورشید عشق از همیشه عاشق تر می تابید

می خواست تو دل همه گرمای عشق رو نشان بدهد

...... دل خیلی ها رو ..........

که از سرمای کینه ونفرت یخ زده را آب کند

شاید راهی برای ورود عشق باز کند ......

...............

همیشه می توان عاشق بود ...............

حتی در کنج خانه ودر گوشه ای.........

فقط کافیست که دلت را با دل من یکی کنی

بیا توی چشمان من ببین ............

ببین چطور عشق را با نگاهم فریاد می زنم

فریاد بودن با دل عاشق ومست از این بودن

 ببین خورشید چگونه دلم رابه عشق گرم کرده

ببین چطور مست روی آفتاب سوزان عشقم

می بینی چطور خیس تن عشق بارانم باران

ببین ببین منو با مهتاب عشق در آسمان

همراه ستاره ها مست ازلذت در اوج عشقم

منو در آغوش ماه عاشق در آسمان ببین

ببین ببین............

 چطور جهان روشن از عشق زیبای من شده

زیباست بودن در  آغوش گرمای سوزان عاشق