خدایا دلم را چون نی لبکی چوبین بر لبانت بگذار

 وزیباترین نغمه هایت را در فضای دلم ترنم کن.

چنان بنواززدلم را:
که هر جا نفرتی باشد ,عشق باشم
هر جا زخمی هست مرهم باشم
هر جا تردیدی هست ایمان باشم
هر جا نا امیدی هست امید باشم
هر جا تاریکی هست روشنایی باشم
هر جا غمی هست شادمانی باشم

خدایا توانم ده دوست بدارم بی چشم داشت
و بفهمم دیگران را حتی اگرنفهمند مرا