امسال بهار را زیبا مثل سالهای پیش ندیدم طبیعت را تشنه بارش عشق ورحمت الهی دیدم زمین دستانش به طرف آسمان دراز بود او یاری وعشق ابرها ی بارانی را داشت با فریادی از عشق او را به هماغوشی می خواند تا جهانی آبستن از بودن باران وزمین شود وتولد بهار را جشن بگیرند .

زمین تشنه .....................

ابر دلتنگ.......................

طبیعت مرده................

بهار خسته......................

وجهان درحسرت سبزی در بیشه زار ودشت بیکران.................

 تا تولد تا بودن با سبز سبز زندگی...................

 با عشق با نوازش ودوستی باران با زمین !!!!!!!!!!!

ابر دلتنگ با عشق با لطف با صفای همیشگی بدون هیچ منت ....................

بر این زمین تشنه ببار وسیراب عشقش کن...................