درختان با جوانه وشکوفه عشق را متولد می کنند

درخت گیلاس با شکوفه هایش به استقبال بهار زیبا می رود

طبیعت آبستن تولدی دوباره از بودن وزایش است

جشنی بزرگ برای این تولد در دامان سبزش بر پاست

 بودن ولادت در قلب سرخ عشق برای جشن عشاق

دامن سبز با قلب سرخ طبیعت با عشق عجین شده است

شکوفه ها وجوانه ها وگلهای زرد وسرخ همه در جشن

جشنی به وسعت سبزبیشه زار وسرخی دشت زیبای شقایق

بهار       شکوفه        عشق          عشاق         تولد