ترا دیدم مثل همیشه با دلی افسرده و نالان از درمان

ترا دیدم مثل همیشه غمگین از این را ه سخت درمان

ترا دیدم مثل همیشه بدنبال دستان من پرستار با دارو

ترا دیدم مثل همیشه با نگاهی مضطرب ونگران از فردا

ترا دیدم مثل همیشه از من پرستار التماس دعا داشتی

ترا دیدم مثل همیشه با تسبیح مشغول راز ونیازبا خدا

ترا دیدم مثل همیشه تورا باتوکل به خدا و عشق خدا دیدم

ترا دیدم مثل همیشه با من پرستار وتوکل به خدا می خندیدی

ترا دیدم مثل همیشه زیر سرم باذکر محمد وعلی وفاطمه

ترا دیدم مثل همیشه بعد درمان می خندی وشکر خدا می کنی

ترا دیدم مثل همیشه از عشق ولطف خدا با بندگان می گفتی

ترا می دیدم مثل همیشه از من پرستار با عشق یاد می کنی