پرستارم پرستار دردمندان

پرستارم پرستار بیماران

پرستارم پرستار زخم دیدگان

پرستارم پرستار کودک تب دار

پرستارم پرستار زن ومرد

پرستارم پرستار پیر وجوان

پرستارم پرستارهرکه می خواهد باشد

پرستارم پرستار عاشق پرستاری

پرستارم پرستارتو که درد داری

پرستارم پرستار تو که غم داری

پرستارم گرچه خوددرتب می سوزم

ولی پرستار تو برای نجات توو همه دردمندان همیشه با عشق حاضرم

پرستاری در خون ورگ وپوست من پرستار است

من خدارا در پرستاری از بیماران راضی از خود می بینم

در این عشقم پرستاری خدا همیشه درکنارم  با لبخند رضایت با من است

آری ازخدمت به دردمندان ونیازمندان من پرستار از کمک به آنها خوشحالم