عوارض جانبی بیماری سرطان بعد از سلامتی بیمارانم را که می بینم با هر بار مراجعه آنها از بودن از زندگی با تن سالم در کنارعزیزانشان خوشحال ومسرورند آری من لبخند زندگی را درچشمان تک تک آنها می بینم من آشتی زندگی با لبخند پیروزی سلامتی را در چهره بیماران پس از پایان درمان را با تمام وجود حس می کنم چون من هم دراین راه دشوار پابه پای آنها درکنارشان بودم


چه زیباست پایان درمان لبخند بیماروسجده شکربرای زندگی با تن سالم درمیان عزیزان بعد از آن همه سختی ودرد از خدا بابت لطف وبخشش برای زندگی دوباره آنها