امروز چند منظره زیبا را که یکی از دوستان برایم فرستاده بودمرا بفکر برد که در زندگی آدم قانعی هستم همیشه دلم خوش بود به سبزه وگل موجود در اطرافم هیچوقت در این دشت بیکران پر گل خود را نمی توانستم تصور کنم با دیدن این گلها هر چه بیشتر طبیعت زیبای خدارا باور کردم خود را حقیر ودرعین حال خوشبخت حس کردم که خدا توانایی لذت بردن این طبیعت زیبا را نصیبم کرده خوشا بحال عزیزانی که از نزدیک شاهد این شگفتی فوق العاده ای طبیعت هستند  بنظرم با دیدن این دشت بهشت را می توان در این دنیا دید کوهها و گلهای لاله های واژگون ودشتی پرازشقایق وحشی و دریاچه ای در میان کوهها برای ما که درمیان آپارتمانها وشهری پر از دود و ترافیک هستیم واقعا" خوابی خوشایند که تصورش خیلی نا ممکن است