من از دورها صدای راز ونیازت را با مادرپرستاری که عاشق است عاشق

مردمش ،عاشق کمک ویاری نیازمندان،عاشق کمک به دردمندان

،عاشق عشق خداست ،عاشق طبیعت زیباست،عاشق ،عاشق ماندن

است عاشق بودن با عاشقان در همه جای وطنش است را دیدم

 باید که دلت لبریز از عشق باشدهرکسی می تواند با این حس

عاشقی مست وجود خدای یکتا شود عشق هدیه ای الهی است که

خدا در دل دوستانش به امانت می گذاردبیایید این امانت را در قلبمان

پاس بداریم بقول دوستی پس گرفتنش برابراست با شکسته شدن

دلی پس مواظب باشیم دل کسی را نشکنیم حالا که به لطف خدااز

نعمت سلامتی برخورداری چرا همیشه عاشق نباشی این گوهر ناب

عشق را در سینه پرشورت را هرلحظه بارورتر کن زیرا زندگی باعشق

بس زیباتراست این عشق گوارایت باد


عاشق بودن با عاشقان مثل خود عشق زیباست اینطور فکر

نمی کنی