عمر ما کوتاه نيست     ما کوتا هی ميکنيم

  بنظر شما خواننده گرامی طول زند گی مهم است

  يا عرض آن  در زند گی ماشينی امروز.

  نظرات خود را  لطفا ارسال نمائيد