ای صاحب کرامت شکرانه سلامت

روزی تفقدی کن درویش بینوا را