چطور میشه که دو تا دل باهم جوش می خورند 

چطور میشه که دوتا چشم بهم جوش می خورند

چطور میشه که دوتادست گرمای همو پیدا می کنند 

چطور میشه که دوتا لب مزه عشقه همو می فهمند 

چطور میشه که دوتا نگاه عاشق بهم جوش می خورند

چطور میشه که دوتا تن من وتو باهم ما می شوند

چطور میشه که دوتا آغوش عشق یک تن می شوند

چطور میشه که دوتا در اوج لذت یک تن می شوند

چطور میشه که دوتا عاشق می تونند همو حس کنند

چطور میشه که دوتا غریبه عاشق هم می شوند

چطور میشه که دوتا احساس با هم یک حس می شوند

چطور میشه که دوتا لب عاشقانه بهم میر سند

چطور میشه که دوتا نگاه عاشقانه یک نگاه می شوند

چطور میشه که دوتا دست عاشق یک دست عشق می شوند

چطور میشه که دوتا دل عاشق عاشقانه عاشق می شوند

چطور میشه که دوتا عاشق با عشق یکی می شوند