آیا شده فقط یک شب تا صبح بیدار باشی از بیماری پرستاری کنی مادران می دانم چه شبها که فرزندشان کمی تب کند تا صبح از گل شون مثل یک باغبان پرستاری میکنند ولی پرستاری از کسی که اصلا"نمی شناسی باید خیلی نهایت عشق وگذشت باشدمن خودم 10 سال شب کار بودم حالا بعد از21 سال کار پرستاری می دونم نمی تونم یک شب هم تا صبح بیدار باشم هر صبح که بیمارستان می روم تا شیفت را تحویل بگیرم خستگی رو درچهره پرستارشبکار واضح می بینم بنظر من اگر بر فرض هیچ کاری هم نکرده باشند فقط بیدار مانده باشند باز یک دنیا ارزش دارد در ساعتی که همه در خواب نازند پرستاران مشغول پرستاری از بیمارانی که سرطانی هستند و همه داروهایی حساس دارند که کافیه کمی از آن زیر پوست نشت کند تابیمار را چند سال عذاب دهد حال کار پرستار شبکار بخش سرطان را کمی می توانید درک کنید .........
واقعا" آنها فرشتگان عشق ورحمت وایثارند خدا سلامتشان نگهدارد.............
                                             آمین