امروز مشغول کار بودم وقتی به اتاق دو رسیدم صدای قربون صدقه رفتن شنیدم دیدم همه سر تختشون هستند ولی این کیست که به زبان آذری می گفت قربونت برم آیسار گل کو چولوی من بیا بغلم بیا ببین من دارم می بوسمت الهی فدات شم ناناز من خوبی آره مامانم آیسار الهی فدات بشم گوشی رو بده بابا کوچولو حاضر نبود گوشی را به کسی بده مثل اینکه گریه می کرده و مامانش را می خواسته دیدم خانم........گریه می کند
 گفت :دخترم 1/5سالش است دلم براش یه ذره شده
الان 8 روز ندیدمش الن پیش مامانم است آخر خانم......جهت رادیوتراپی بستری شده و خونه اش ابهر است برای همین بستری شده است 
خدایا شکر نعمت سلامتی به ما دادی 
خدایا همه مادران را برای بچه هاشون سالم و تندرست نگه دار