معمولا" در حین انجام کارهای پرستاری به بیماران آموزش های لازم را یاد آوری می کنیم یادم است وقتی به بیمارشهرستانی که داشتم توصیه ها را می گفتم که سعی کنید در روز غذاهاهای سبک وزود هضم را بمقدار کم در 5 وعده بخورید . او با افسوس گفت:این چند روز شیمی درمانی میهمان یکی از فامیل دوردر جاده ساوه هستیم، خوب آنها هم وضع شان زیاد خوب نیست و ما چطو ر به آنها دستور غذائی بدهیم ما همانقدر که یه جائی دادند تا درطول شیمی درمانی آنجا باشیم خیلی از آنها ممنونیم خود ماهم وضع مان جوری نیست که بیرون غذا بخوریم. خلاصه آن بیمار را بادستور پزشک در بخش بستر ی کردیم و ماهیانه مددیاران بخش کمک مالی برای رفت وآمد و خرید مواد غذائی برایش در نظر گرفتند
.