ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز کآن سوخته راجان شده وآواز نیامد
این مدعیان در طلبش بیخبرانند کآن را که خبر شد خبری باز نیامد