سیس پلاتین : این دارو در درمان کارسینومای مثانه، تخمدان وبیضه هم مصرف میشود.
عوارض جانبی: کم خونی ثانویه، سمیت کلیوی، افزایش اسید اوریک خون وسمیت شنوائی هستند.
- نکات قابل توصیه: انفوزیون وریدی مایعات به مقدار زیاد ،همچنین افزایش میزان ادرار کمک بسیار زیادی به کا هش عوارض دارو می کند. بعد از درمان بیمار باید 5/1-1 مایعات بنوشد تا سمیت کلیوی کاهش پیدا کند.