بالاخره آقای فرجی با دعای خیر شما هموطنان بهوش آمد و دل زن و بچه هایش را شاد کرد . بله خدا دعای هر کس که از اعماق وجود باشد اجابت می کند بشرط آنکه ما بندگان رضا باشیم به رضای حق تعالی .خلاصه آقای فرجی به آ سی یو منتقل شد و دو ساعت بعد چشم باز کرد وبعد از مدتی هم از دستگاه جدا شد و در حالی که خدا عمر دوباره به ایشان داده بود خانمش غرق در شادی وچشمان پر از اشک بدیدن او رفت و خدا را شکر کرد . خدایا تو را قسم به محمد (ص) که حاجت همه بندگان نیازمند را اجابت کنی . " آمین یا رب العالمین"