Bevacizumab

®Avastin 

دسته دارویی:

ضد سرطان(آنتی بادی مونوکلونال نوترکیب انسانی)

  شکل دارویی:

ویال 25 میلی گرم/ میلی لیتر(در حجم 4 میلی لیتر(100 میلی گرم) و 16 میلی لیتر(400 میلی گرم))

 مکانیسم اثر:

دارو یک آنتی بادی مونوکلونال انسانی نوترکیب است که با فاکتور رشد سلول های اندوتلیال باند می شودو سبب مهار واسکولاریزاسیون(رشد عروقی)و فعالیت بیولوژیک تومور می شود.

  موارد مصرف:

در ترکیب با 5 فلوئورو اوراسیل و لکوورین یا 5 فلوئورو اوراسیل و ایرینوتکان و لکوورین در بیماران با کارسینوم کولون و رکتوم مصرف میشود.

موارد منع مصرف:

1.    در موارد حساسیت به دارو یا مشتقات یا هر گونه آنتی بادی های نوترکیب

2.    در بیماران با متاستاز های سیستم مرکزی عصبی درمان نشده

3.    دارو ممکن است روی مرحله التیام زخم اثر بگذارد درمان با آوستین باید حداقل 28 روز بعد از جراحی یا ترمیم زخم ها باشد.

  موارد احتیاط:

در بیماران با زخم معده ٬ خونریزی شدید ٬ سندرم نفروتیک ٬ بحران های فشار خون و بیماران قلبی با احتیاط مصرف شود.

  دوز مصرف:

5 میلی گرم/ کیلوگرم هر 14 روز به صورت انفوزیون در طی 90 دقیقه در صورت تحمل دوز بعدی در طی 60 دقیقه و دوز بعدی در طی 30 دقیقه مصرف می شود.دارو در 100 میلی لیتر محلول سدیم کلراید 0.9 درصد رقیق می شود.

عوارض جانبی:

1.    آوستین ممکن است روی مرحله التیام زخم اثر بگذارد درمان با آوستین باید حداقل 28 روز بعد از جراحی یا ترمیم زخم ها باشد.

2.    احتمال زخم معده با این دارو وجود دارد.

3.    افزایش فشار خون وابسته به دوز با این دارو ایجاد می شوددر بیماران فشار خون دارو باید به تدریج تجویز شود و فشار خون تحت نظر قرار گیرد .قطع دارو نیز باید تدریجی باشد.

4.    دارو ریسک حمله فلبی و آنفارکتوس میوکارد را بالا می برد.

5.    خطر خونریزی با این دارو افزایش می یابد.

6.    انسفالوپاتی با این دارو به صورت سر درد کاهش توجه سرگیجه و تشنج ممکن است بروز کند.

7.    واکنش های انفوزیون در حد کمتر از 3 درصد بروز میکند.

8.    اسهال و تهوع بخصوص در توام درمانی بروز میکند.