از صبح تا الآن صدای Alarm دستگاه بنت(دستگاه تنفس مصنوعی ) در گوشم می پیچد و Low pressure و Apneaمی زند هر بارباید ترشحات حلق را ساکشن کنیم ولی دستگاه همچنان Alarm می زند گویی آقای فرجی بوسیله دستگاه از زن ودو دخترش وتنها پسر ده ساله اش خداحافظی می کند واز طرف دیگر یک لحظه صدای گریه و شیون اطرافیان قطع نمی شود خلاصه امروز واقعا" در محیطی که مرگ سایه انداخته بود مشغول به کار بودیم.
خدایا ما را آن ده که آن به و مگذار ما را به که و مه.
ای دوستان بیایید برای شفای خیر هموطنمان دست ها را سوی آسمان گرفته و دعا کنیم!